Skip to main content Skip to search

მომსახურეობები

service

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება, საგადასახადო მომსახურება, საბუღალტრო-სააღრიცხვო მომსახურება, ბიზნეს კონსულტაციები.

GET A FREE QUOTE

შპს „აუდიტორი და პარტნიორები“  არის    ქართული კომპანია,

2016 წლის 5 აგვისტო -კომპანიის  დაარსების თარიღი.

2016 წლის 8 აგვისტო – გაიარა სახელმწიფო რეგისტრაცია .

2017 წლის 15 მარტი – გაიარა რეგისტრაცია აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში.